เที่ยวอิตาลี

เที่ยวอิตาลี นครรัฐวาติกัน หนึ่งในเขตการปกครอง ที่มีความเก่าแก่

เที่ยวอิตาลี นครรัฐวาติกัน ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวอิตาลี หลายๆคน อาจจะเคยได้ยินชื่อนครรัฐแห่งนี้ จากสื่อต่างๆและข่าวอยู่เสมอ นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานและถือว่าเป็น เขตที่ปกครองตนเอง โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศใด ประเทศหนึ่งนั้นเอง นครรัฐแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม ที่ถือได้ว่าครั้งหนึ่ง เคยเป็นเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ ในโลกโบราณนั้นเอง โดยที่นครรัฐวาติกันนั้น เป็นที่ตั้งของประมุขสูงสุด

ของศาสนาคริสต์นิยายโรมันคาทอลิค  อย่างพระสันตะปาปานั้นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า ในโลกมนุษย์นั้นเอง ด้วยโลกของเรานั้นมีคนนับถือ ศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิคจำนวนเยอะอย่างมาก จึงทำให้นครรัฐแห่งนี้

เต็มไปด้วยศรัทธาของผู้คนนั้นเอง ที่มาที่ไปของการจัดตั้ง นครรัฐแห่งนี้เลยนั้นก็คือ เมื่อครั้งที่อาณาจักรโรมันยังรุ่งเรืองอยู่นั้น ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ ยอมรับกันเหมือนในทุกวันนี้ รวมทั้งการมาถึงของการล้มสลาย โรมันตะวันตก

ทำให้ฝั่งโรมันตะวันออก ได้นำศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาหลักนั้นเอง โดยกษัตริย์คนแรกที่ นับถือศาสนาคริสต์เลยก็คือ พระเจ้าคอนสแตนติน นั้นเองที่เป็นคนทั้งก่อตั้ง อาณาจักรโรมันตะวันออกนี้ รวมทั้งทำให้ศาสนาคริสต์

เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคยุโรปอีกด้วย จนกระทั่งเข้าสู่ยุคกลาง ที่ศาสนาคริสต์ เริ่มมีอิทธิพลกับโลก จึงได้เลือกจัดตั้งที่อยู่อาศัยของ พระสันตะปาปาที่ถูกคัดเลือกโดย คณะเหล่า พระคาร์ดินัล นั้นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้านั้นเอง

ยุคกลางนี้เองที่ทำให้นครรัฐแห่งนี้ รวมถึงอำนาจทางคริสต์จักรนั้น มีความเข้มแข็งอย่างมากนั้นเอง จึงถือได้ว่านครรัฐแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และตำนานมากมาย เกี่ยวกับนครรัฐแห่งนี้นั้นเอง โดยที่นครรัฐแห่งนี้ เป็นเขตปกครองพิเศษ

ที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง เผื่อที่จะเข้านครรัฐแห่งนี้ ตามสัญญาลาเดรัน ที่ได้ถูกทำไว้ในปี พ.ศ. 2472 ที่มีการกำหนดขอบเขตดินแดน ต่างๆให้มีความชัดเจน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนั้นเอง

เที่ยวอิตาลี

เที่ยวอิตาลี นครรัฐวาติกันมีการปกครองอย่างไร?

นครแห่งนี้มีระบบการจัดการ ดูแลบริหารภายใต้องค์กรศาสนา ทุกภาคส่วนนั้นจะมี คนที่ทำงานอยู่ในองค์กร ศาสนาทำหน้าที่ต่างๆดูแลนครรัฐแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินเอง ได้รับจากศาสนิกชนทั่วโลก จากการสนับสนุน เงินในส่วนนี้เขาเรียกว่า Peter s Pence หรือเรียกง่ายๆนั้นก็คือ เงินทำบุญนั้นเอง ด้วยจำนวนเงินมหาศาล จากแรงศรัทธาของคนทั่วโลก

ที่มีศรัทธาในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค ทำให้ต้องมีธนาคารเป็นของตัวเอง เพื่อดูแลควบคุมเงินเหล่านั้นนั่นเอง ในยุคก่อนที่อำนาจของ วาติกัน เฟื้องฟูนั้น ที่แห่งนี้ยังถือได้ว่า เป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่ ที่สามารถกำหนดและปกครอง

อาณาจักรอื่นๆทั่วยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่ง รวมศรัทธาของชาวคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิค และยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญทางศาสนาอีกด้วย เพราะนครรัฐแห่งนี้มีโบส์ถหรือสถานที่ เก่าแก่ที่เก็บรวบรวมของเก่า

หรือแม้กระทั่งผลงานศิลปะ ในยุคต่างๆของยุโรปด้วยนั้นเอง นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ มีประชากรที่อาศัยอยู่จำนวนไม่เยอะนัก เพราะ ด้วยขนาดของเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนัก มีขอบเขตผังเมืองรวมถึงจตุรัสสำคัญ ที่ผู้คนมักรวมตัวกัน

ในวันที่คัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ หลังจากที่องค์เก่าได้เสียชีวิตลงนั้นเอง คนที่มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐแห่งนี้ นั้นก็คือพระสันตะปาปา ที่มีอำนาจในการออกกฎ นโยบายต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้วยนั้นเอง

เหมือนดั่งในอดีตที่กฎเกณฺฑ์ตำแหน่งโป๊ปนั้น จะไม่สามารถสละตำแหน่งได้ นอกเหนือจากเสียชีวิต จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎขึ้นใหม่ ให้มีการสละตำแหน่งได้นั้นเอง ซึ่งนับว่านครรัฐแห่งนี้สามารถ ปกครองตนเองเหมือนกับ ประเทศใดประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้

นครรัฐวาติกันสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

นครรัฐนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม มากมายที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ ตามยุคสมัยของยุโรปเลยทีเดียว ผู้คนมากมายจากทั่วโลกมัก เดินทางมาเยี่ยมชมด้วยความศรัทธา เพื่อที่จะได้มายังดินแดนศักสิทธิ์แห่งนี้ ที่เหมือนเป็นมนต์ขลังเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวภายในนครแห่งนี้ เต็มไปด้วยวิหาร และ ศาสนสถานต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์อีกด้วยอย่าง มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ( Saint Peter ‘s Basillca )

เป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงของที่นี้อย่างมาก นับว่าเป็นมหาวิหารที่ชาวคริสต์ ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะด้วยที่นี้เป็นที่ฝังพระศพ ของนักบุญเปโดร สาวกพระเยซูตริสต์ ที่ถูกทรมานตรึงกางเขนเมื่อปี ค.ศ. 67 หลังจากนั้นเขาเอง ยังได้รับเลือกให้เป็น

พระสันตะปาปาคนแรกอีกด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน พระศพจึงถูกฝังอยู่ที่นี้นั้นเอง ต่อมาพระศพของพระสันตะปาปา ได้ถูกฝังที่นี้สืบมาแล้วกว่า 90 พระองค์ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้ได้นำชื่อของ พระสันตะปาปาองค์แรก มาตั้งเป็นชื่อของมหาวิหารแห่งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้น ปิเอตา (Pieta) อันเป็นผลงานของ ศิลปินระดับโลกอย่าง ไมเคิลแองเจโล ได้สลักพระเยซูที่อยู่ในอ้อมกอด ของพระแม่มารีได้อย่างมีชีวิต ถึงแม้จะถูกสร้างด้วยหินอ่อน แต่ก็แฝงไปด้วยพลังนั้นเอง อีกสถานที่หนึ่งอันเป็น

ไฮไลท์และใครหลายคนอาจจะ เคยเห็นกันมาบ้างในสื่อ นั้นก็คือ จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ส ( Saint Peter ‘ s Square ) จตุรัสแห่งนี้อยู่ทางด้านนอก ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นั้นเอง สถานที่แห่งนี้มีความกว้างใหญ่อย่างมาก ตรงกลางมีเสาโอเบลิสก์ ( Obelisk )

และล้อมรอบด้วยอาคารเสาหิน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามล้อมรอบ สถานที่แห่งนี้มักใช้ใน วันสำคัญทางศาสนา พระสันตะปาปา จะออกมายังนอกระเบียง เพื่อพบกับศาสนิกชนชาวคริสต์นั้นเอง อย่างในวัน อีสเตอร์ ( Easter ) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระเยซูฟื้นคืนชีพ

จากการถูกตรึงกางเขน เหล่าผู้คนต่างเดินทาง มารวมกันที่จตุรัสแห่งนี้ เพื่อจุดเทียนร่วมกันร้องเพลง สรรเสิญพระเยซูหลังจากฟื้นคืนชีพนั้นเอง นับว่าเป็นโอกาสที่จะหาดูได้ยาก ในแต่ละปีเลยทีเดียว หรือแม้กระทั่งมีการเลือกตั้ง พระสันตะปาปาองค์ใหม่

ผู้คนก็ต่างมาร่วมกันเป็น สักขีพยานอีกด้วยนั้นเอง อีกสถานที่หนึ่งในจตุรัสอันใกล้นี้คือ พิพิธภัณฑ์วาติกัน ( The Vatican Museam ) เป็นสถานที่เก็บรวบรวม ผลงานอันทรงคุุณค่าทางศิลปะของโลก ด้วยบุคคลที่เป็นตำนาน แห่งวงการศิลปะของโลกนั้นเอง

และยังเก็บรวบรวมศิลปะของชาวคริสต์ ที่มีจำนวนอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นในสมัย พระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 อีกทั้งที่นี้ยังเคยเป็นที่ พำนักของพระสันตะปาปาอีกด้วย ผลงานศิลปะของที่นี้มีทั้งหมด 70,000 ชิ้น แบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆของโลกได้

ตั้งแต่อียิปต์ จนมาถึงยุค เรเนซองค์นั้นเอง นับว่าใครที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ จะต้องชื่นชอบสถานที่นี้อย่างแน่นอน สถานที่สุดท้ายของของโปรแกรมในครั้งนี้คือ วิหารซีสติน ( The Sistine Chapel ) มีอีกชื่อหนึ่งว่า โบส์ถน้อยซีสติน สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประชุมกัน

ของพระคาร์ดินัลคัดเลือก พระสันตะปาปาองค์ใหม่ นอกจากนี้ภายในยังมีศิลปะอันล้ำค่า ของไมเคิลแองเจโลที่เหมือนอุทิศ ทั้งชีวิตสร้างสรรผลงานศิลปะบนพนัง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ ที่มีการอ้างอิงมาจากในหนังสือด้วยเช่นกัน

ด้วยความที่เขานั้นเป็นช่างปั้นมาก่อน ต้องมารับหน้าที่ในการวาดรูปผนังวิหาร เขาต้องใช้เวลาถึง 4 ปี ในการรังสรรค์สิ่งต่างๆ ที่สวยงามแห่งนี้อันเป็น แรงบัลดาลใจที่เป็นพลังของ พระผู้เป็นเจ้าส่งถึงผู้คนที่เดินทาง เข้ามาชมกันนั้นเอง นครรัฐแห่งนี้มีความสวยงาม

และมนต์ขลังอย่างมาก การที่มาเที่ยวนครรัฐแห่งนี้ อาจต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2 วัน เพราะมีสิ่งที่น่าเดินชมเยอะอย่างมาก แต่ตลอดในการเดินทาง จะทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อย และคล้อยตามความสวยงามนั้นเอง

เที่ยวอิตาลี

ปัจจุบันนครรัฐวาติกันเป็นอย่างไร?

ปัจจุบันนครรัฐแห่งนี้เป็นเขต เป้นกลางทางการเมือง และเป็นเขตปลอดทหาร จะไม่มีการสู้รบหรือนำกองกำลัง เข้ามาในบริเวณนี้ก็ตาม เพราะสถานที่แห่งนี้ถูกมองว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ มีเพียงทหารที่เป็นการ์ด คอยอารักขาพระสันตะปาปา ที่นับว่าเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ตั้งแต่ในอดีตแล้วนั้นก็คือ สวิสการ์ด ( Swiss Guard ) หากเราเคยเห็นทหารยาม

ที่แต่งชุดยุคกลางถืออาวุธโบราณ เฝ้าสถานที่สำคัญโดยรอบของ จตุรัสแห่งนี้นั้นคือ ทหารชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการว่าจ้างจากพระสันตะปาปา ทำหน้าที่อารักขามาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันก็ยังคงตำแหน่งนี้

เพื่อเป็นหน่วยในการดูแลความปลอดภัย ในยุคใหม่อีกด้วย ใครหลายคนอาจคิดว่าเขามีอาวุธโบราณ พวกเขายังมีเจ้าหน้าที่อันมีความชำนาญ เข้ากับยุคสมัยไม่ได้มีแค่ชุดกับอาวุธโบราณ ที่เป็นเครื่องแต่งกายธรรมดานั้นเอง นับว่านครรัฐแห่งนี้ยังคง ดำรงเป็นศูนย์กลางศรัทธาชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคจากทั่วโลกนั้นเอง

สรุปการเดินทางไปเที่ยว นครรัฐวาติกันเป็นอย่างไรบ้าง?

นับว่าเป็นการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วย ศรัทธาและความน่าตื่นเต้น ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ อันเป็นแหล่งรวมศรัทธาของ คริสต์สนิกชน ที่มีอยู่มาก ผ่านในรูปแบบสถาปัตยกรรม และศิลปะ อันล่ำค่าที่มนุษย์ได้เคยสร้างไว้ ในการถ่ายทอดแรงบัลดาลใจ ออกมาผ่านลวดลายภาพเขียน หรือปติมากรรมนั้นเอง นับว่าเป็นสิ่งที่ส่งพลังให้กับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในนครรัฐนี้เลยก็ว่าได้

ใครที่ชื่นชอบศิลปะ และประวัติศาสตร์ จะต้องรักนครวาติกันอย่างแน่นอน จึงทำให้ มองว่า นครรัฐวาติกัน เป็นอีกนครรัฐหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณ รวมถึงเป็นอีกความเชื่อหนึ่ง ที่จะมีนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ ในที่ต่างๆในโลกนี้

เหมือนที่ เยรูซาเล็ม ที่ถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ของพระคริสต์อีกด้วยเช่นกัน หากใครที่เป็นชาวคริสต์ จะต้องอินกับการเดินทาง ไปท่องเที่ยวยังที่แห่งนี้อย่างแน่นอน 

เมืองในไอร์แลนด์

เกมดังคอมฯ